Všetky články

Ochrana osobných údajov
Dátum: 15.07.2018

Ochrana osobných údajov

1      Základné ustanovenia

 1. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.
 2. Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Viliam Bedeč – 4TIM, so sídlom Ondavská 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 085 117, DIČ: 1079586200, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-176815

2      Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Identifikačné údaje: Základné identifikačné údaje ako meno a priezvisko, obchodný názov, IČO, DIČ
 2. Kontaktné údaje: Kontaktné údaje ako emailový kontakt, telefonický kontakt, fakturačná adresa, verejne dostupnú kontaktnú adresu.
 3. Informácie o využívaní našich služieb: Informácie o využívaní našich služieb ako uzavreté zmluvy, finančné informácie súvisiace s vašimi nákupmi, informácie o vašich objednaných službách, aktivity súvisiace s vašou činnosťou na stránke, údaje, ktoré boli zadané počas vašich aktivít na stránke, informácie o chybách, ktoré nastali počas vašej činnosti na stránke.
 4. Záznamy z komunikácie: Záznamy emailovej komunikácie, informácie zadané počas telefonickej komunikácie a záznamy písomnej komunikácie.

3      Dôvod spracúvania vašich osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv ako všeobecné obchodné podmienky pre registráciu na stránkach Prevádzkovateľa, zmluvy o poskytnutí služieb na diaľku, ktorých predmetom je dodávka služieb.
 2. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.
 3. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
 4. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

4      Právne základy spracúvania osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov:
  1. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
  2. Pokiaľ je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj služieb našim zákazníkom,
  3. Pokiaľ ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

5      Kategórie príjemcov

 1. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným užívateľom stránky Prevádzkovateľa:
  1. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti registrovaní na stránke Prevádzkovateľa ako Poskytovateľ
  2. Užívatelia registrovaní na stránke Prevádzkovateľa ako Pacient
 2. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kuriérskym a prepravným spoločnostiam:
  1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 3. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným poskytovateľom IT služieb:
  1. WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852, IČ-DPH: SK2022329705
 4. Ďalej môžu byť vaše údaje poskytnuté advokátskym a právnym kanceláriám, účtovným kanceláriám, audítorom a daňovým poradcom, znalcom a súdnym znalcom, inkasným spoločnostiam a exekútorom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní.
 5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6      Doba uschovávania osobných údajov

 1. V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 2 mesiace od jeho udelenia.
 2. V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace služby.
 3. V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 4. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

7      Vaše práva ako dotknutých osôb

 1. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.
 2. Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 3. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 4. Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 5. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 6. Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 7. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 8. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

8      Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9      Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

 1. Vaše práva si môžete tiež uplatniť:
  1. Použitím formuláru na internetovej adrese https://www.nacas.sk/index.php/front/contact
  2. Vo forme emailu na adresu info@nacas.sk
  3. Zavolaním na telefónne číslo +421 948 040 528,
  4. Písomne na adrese Ondavská 12, 821 08 Bratislava
 2. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

10  Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach nacas.sk.