Všetky články

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Dátum: 18.04.2017

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Názov spoločnosti: Ing. Viliam Bedeč - 4TIM
Meno a priezvisko: Viliam Bedeč
Ulica: Ondavská 12
PSČ: 821 08
Mesto: Bratislava
IČO: 44 085 117
DIČ / IČ DPH: 107 958 6200
Email: info@nacas.sk
Telefón: 421 948 040 528

Kupujúci

Názov spoločnosti:
Meno a priezvisko:
Ulica:
PSČ:
Mesto:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Email:
Telefón:

Detail uzavretej zmluvy o poskytnutí služby

Informácie o zákupenej službe

Týmto vám oznamujem, že odstupujeme od zmluvy o poskytnutí služby:
Dátum prijatia:
Faktúra číslo:

Informácie o vrátení

Uhradenú sumu mi vráťte prevodom na nasledujúci účet

Číslo účtu:
IBAN(*):

Podpis (*)

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

V:......................................................
Dňa:...............................
Podpis:......................................................
(*) Nehodiace sa nevyplňujte