Všetky články

Zmluva o poskytnutí spoplatnených služieb na diaľku
Dátum: 15.07.2018

Zmluva o poskytnutí spoplatnených služieb na diaľku

1      Zmluvné strany

 1. Prevádzkovateľ: Ing. Viliam Bedeč - 4TIM, Ondavská 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 085 117, email: info@nacas.sk, telefón: 421 948 040 528, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 1.4.2008, číslo živnostenského registra: 110-176815
 2. Užívateľ: Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby poskytované Prevádzkovateľom, nadobudnuté registráciou na internetových stránkach nacas.sk ako Poskytovateľ alebo Pacient.

2      Predmet a osobitné ustanovenia

 1. Na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je využívanie spoplatnených služieb Prevádzkovateľa na stránke nacas.sk, a to za nižšie uvedených podmienok.
 2. Poskytovateľ - Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca spoplatnené služby poskytované Prevádzkovateľom, nadobudnuté registráciou na internetových stránkach nacas.sk ako Poskytovateľ.
 3. Pacient - Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca spoplatnené služby poskytované Prevádzkovateľom, nadobudnuté registráciou na internetových stránkach nacas.sk ako Pacient.
 4. Cenník - Verejne dostupný Cenník na stránke Prevádzkovateľa nacas.sk
 5. Minimálny mesačný obrat - Minimálna suma, ktorá musí byť uhradená Pacientami, ktorí si zakúpili balíček služieb pre prístup k ambulancii Poskytovateľa.
 6. Neprofitový balíček služieb - Balíček služieb pre užívateľov registrovaných ako Poskytovateľ alebo Pacient, bez možnosti zisku.
 7. Profitový balíček služieb - Balíček služieb pre užívateľov registrovaných ako Poskytovateľ s možnosťou zisku v prípade, ak zisk presiahne minimálne mesačný obrat.
 8. Profil – Informácie o užívateľovi uložené v elektronickej podobe na stránke Prevádzkovateľa, dostupné po prihlásení do účtu na stránke nacas.sk.

3      Objednanie neprofitového balíčku služieb

 1. Objednanie spoplatneného neprofitového balíčku služieb pre prístup do ambulancie sa uskutočňuje výlučne pomocou elektronického formuláru:
  1. pri zakúpení balíčku služieb pre prístup do ambulancie
  2. pri zmene balíčku služieb pre prístup do ambulancie
 2. Objednávka sa stáva záväznou po potvrdení objednávky tlačidlom „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“. Užívateľ sa tým zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi požadovanú finančnú sumu za poskytnutý spoplatnený balíček služieb a to v rozsahu a vo výške stanovenej v objednávke, podľa platného Cenníku, ktorý je dostupný na stránkach nacas.sk. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Suma zahrňuje aj poplatky za dodanie a aktiváciu služby.
 3. Finančnú sumu za spoplatnený neprofilový balíček služieb je nutné zaplatiť dopredu na obdobie ako je uvedené v Cenníku, ak nie je dohodnuté inak, pričom sa uplatňuje viazanosť objednaného balíčku služieb na celé predplatené obdobie.
 4. Poplatok za objednaný spoplatnený balíček služieb sa účtuje zálohovou faktúrou. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť do dátumu splatnosti, ktorý je 15 dní po objednaní balíčku služieb. Zálohová faktúra bude odoslaná na emailovú adresu Užívateľa, ktorú zadal počas registrácie na stránkach nacas.sk . Za správne zadanú emailovú adresu zodpovedá Užívateľ. Užívateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru aj v prípade zle zadanej emailovej adresy.
 5. Po uhradení zálohovej faktúry Užívateľom, vystaví Prevádzkovateľ faktúru ako plnohodnotný daňový doklad.

4      Objednanie profitového balíčku služieb

 1. Objednanie spoplatneného profitového balíčku služieb pre prístup do ambulancie sa uskutočňuje výlučne pomocou elektronického formuláru:
  1. pri zakúpení balíčku služieb pre prístup do ambulancie
  2. pri zmene balíčku služieb pre prístup do ambulancie
 2. Objednávka sa stáva záväznou po potvrdení objednávky tlačidlom „Záväzná objednávka s povinnosťou platby“. Užívateľ sa tým zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi požadovanú finančnú sumu za poskytnutý spoplatnený balíček služieb a to v rozsahu a vo výške stanovenej v objednávke, podľa platného Cenníku, ktorý je dostupný na stránkach nacas.sk. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Suma zahrňuje aj poplatky za dodanie a aktiváciu služby.
 3. Minimálny mesačný obrat je suma, ktorá musí byť presiahnutá počas predplateného obdobia, aby mal Užívateľ nárok na vyplatenie percentuálneho zisku z uhradených poplatkov Pacientov, ako je uvedené v Cenníku, pričom zisk sa vypočítava zo sumy, ktorá presiahne minimálny mesačný obrat.
 4. Pokiaľ suma z poplatkov Pacientov nepresiahne minimálny mesačný obrat, Užívateľ sa zaväzuje uhradiť poplatok Prevádzkovateľovi vo výške minimálneho mesačného obratu.
 5. Pokiaľ suma z poplatkov Pacientov presiahne minimálny mesačný obrat, zisk ako je definovaný v bode 3 tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný vyplatiť na účet Užívateľ, ktorý je Užívateľ povinný zadať vo svojom Profile.
 6. Finančná suma za profitový balíček služieb sa uhrádza po uplynutí predplateného obdobia, ako je uvedené v Cenníku, ak nie je dohodnuté inak, pričom sa uplatňuje viazanosť objednaného balíčku služieb na celé predplatené obdobie.
 7. Poplatok ako je uvedené v bode 4 tohto článku sa účtuje zálohovou faktúrou. Užívateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru do dátumu splatnosti, ktorý je 15 dní po skončení predplateného obdobia balíčku služieb. Zálohová faktúra bude odoslaná na emailovú adresu Užívateľa, ktorú zadal počas registrácie na stránkach nacas.sk. Za správne zadanú emailovú adresu zodpovedá Užívateľ. Užívateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru aj v prípade zle zadanej emailovej adresy. Po uhradení zálohovej faktúry Užívateľom, vystaví Prevádzkovateľ faktúru ako plnohodnotný daňový doklad.
 8. Poplatok ako je uvedené v bode 5 tohto článku sa účtuje faktúrou. Faktúru je Užívateľ povinný vystaviť a uhradiť Užívateľovi do dátumu splatnosti, ktorý je 15 dní po skončení predplateného obdobia balíčku služieb. Faktúra bude odoslaná na emailovú adresu Užívateľ, ktorú zadal počas registrácie na stránkach nacas.sk. Správne zadanú emailovú adresu zodpovedá Užívateľ. Prevádzkovateľ je povinný uhradiť zálohovú faktúru aj v prípade zle zadanej emailovej adresy.

5      Platba za objednaný spoplatnený balíček služieb

 1. Finančnú sumu za objednaný spoplatnený balíček služieb je treba poukázať bezhotovostne na bankový účet Prevádzkovateľa s číslom 520700 – 4202428361/8360 a IBAN číslom SK11 8360 5207 0042 0242 8361.
 2. Užívateľ je povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je vyznačený na zálohovej faktúre, aby bolo možné identifikovať jeho úhradu.
 3. Užívateľ je povinný uhradiť presnú finančnú sumu tak, ako je uvedené na zálohovej faktúre.
 4. Úhrada môže byť vykonaná:
  1. prevodným príkazom na účet ako je uvedené v bode 1 tohto článku.
  2. platobnou kartou VISA, EUROCARD/MASTERCARD a DinersClub, vydanou ktoroukoľvek bankovou inštitúciou na svete,
  3. Pomocou služby internet banking banky ČSOB, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB, Unicredit Bank a Tatrabanka
 5. Záväzok Užívateľ uhradiť finančnú sumu za poskytovaný balíček služieb sa považuje za splnený okamihom pripísania finančnej sumy za objednaný spoplatnený balíček služieb na účet Prevádzkovateľa.
 6. V prípade ak Užívateľ neuhradí požadovanú finančnú sumu za spoplatnený balíček služieb do dátumu splatnosti, Prevádzkovateľ zruší objednaný spoplatnený balíček služieb a všetky priradené služby ako sú definované v balíčku služieb.

6      Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od uzavretia tejto zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné použiť Formulár odstúpenie od zmluvy na stránke nacas.sk, ktorý je potrebné odoslať v písomnej forme alebo vo forme emailu na adresu Prevádzkovateľa.
 3. Užívateľ je povinný vyplniť formulár a poskytnúť informácie, ktoré sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené pri nesprávnom zadaní údajov vo formulári.
 4. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom doručenia formuláru Prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť Užívateľovi sumu pripísanú na účet Prevádzkovateľa a to výhradne formou bankového prevodu na účet Užívateľa.

7      Povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Pokiaľ nie je v sumáre objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať objednaný spoplatnený balíček služieb Užívateľovi v momente potvrdenia objednávky.
 2. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Užívateľovi poplatok za spoplatnený balíček služieb, resp. jeho alikvótnu časť, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V takomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený znížiť vrátený poplatok o náklady na zriadenie a konfiguráciu spoplatneného balíčku služieb vo výške 10 Eur s DPH. V ostatných prípadoch, poplatok za spoplatnený balíček služieb nie je povinný Užívateľovi vrátiť.

8      Iné ustanovenia

 1. Orgánom dozoru Prevádzkovateľa, pod ktorý podlieha jeho činnosť je Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Ak akýkoľvek súd dospeje k rozhodnutiu, že niektoré z ustanovení obsiahnuté v týchto podmienkach je neplatné, tak prevádzkovateľ toto ustanovenie vyberie. Ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok však zostanú aj naďalej v platnosti. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Táto zmluva nadobúda účinnosť 13.7.2018.

 

Naša spoločnosť Vám praje veľa úspechov s novým rezervačným systémom RESYDO