Všetky články

Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa
Dátum: 15.07.2018

Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa

1      Zmluvné strany

 1. Prevádzkovateľ: Ing. Viliam Bedeč - 4TIM, Ondavská 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 085 117, email: info@nacas.sk, telefón: 421 948 040 528, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 1.4.2008, číslo živnostenského registra: 110-176815.
 2. Poskytovateľ: Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby poskytované Prevádzkovateľom, nadobudnuté registráciou na internetových stránkach nacas.sk ako Poskytovateľ.

2      Definícia pojmov

 1. Pre účely týchto zmluvných podmienok a obchodného vzťahu uzavretého podľa tejto zmluvy sa rozumie:
  1. Internetová stránka nacas.sk - je registrovaná doména druhej úrovne nacas.sk
  2. RESYDO - internetový rezervačný systém spustený na internetovej stránke nacas.sk
  3. Prevádzkovateľ služby - vlastník domény nacas.sk a rezervačného systému RESYDO umiestneného na stránke www.nacas.sk.
  4. Poskytovateľ - je registrovaný užívateľ na internetových stránkach nacas.sk ako Poskytovateľ
  5. Pacient – užívateľ registrovaný na stránke nacas.sk ako pacient
  6. Profil - stránka dostupná po prihlásení Poskytovateľa v internetovej stránke nacas.sk, ktorá obsahuje osobné údaje Poskytovateľa
  7. Aktivity – údaje Poskytovateľa, ktoré vznikli používaním rezervačného systému RESYDO ako objednávanie výkonov, registrácia v ambulancii Poskytovateľa a podobne
  8. Ambulancia – Poskytovateľ môže vlastniť jednu alebo viac ambulancii poskytujúcich zdravotnícke služby
  9. Personál – osoby, ktoré sú zodpovedné za funkčnosť ambulancie
  10. Služba – Prevádzkovateľ poskytne Poskytovateľovi možnosť správy profilu, personálu, pacientov, objednávok na stránkach nacas.sk a využívať ďalšie služby dostupné po prihlásení sa na stránke www.nacas.sk pomocou zriadeného účtu.
  11. Výkon – služba, ktorú poskytuje Poskytovateľ pacientovi v danej ambulancii a definuje sa v zozname výkonov, po prihlásení do účtu Poskytovateľa, v rezervačnom systéme RESYDO na stránke nacas.sk.

3      Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom rezervačného systému RESYDO, ktorý poskytuje služby Poskytovateľom.
 2. Predmetom zmluvy sú podmienky, ktoré sa týkajú registrácie a využívaniu služieb poskytovaných rezervačným systémom RESYDO.
 3. Tieto zmluvné podmienky platia medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom. Žiadna iná osoba nemá nárok z tejto dohody ťažiť.
 4. Ak akýkoľvek súd dospeje k rozhodnutiu, že niektoré z ustanovení obsiahnuté v týchto podmienkach je neplatné, tak prevádzkovateľ toto ustanovenie vyberie. Ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok však zostanú aj naďalej v platnosti. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

4      Zmluva a zrušenie zmluvy

 1. Zmluva nadobúda platnosť registráciou na internetovej stránke nacas.sk Prevádzkovateľa.
 2. Pri registrácii a používaní služieb s tým spojených, je Poskytovateľ povinný poskytnúť informácie, ktoré sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, a bude ich udržiavať a rýchlo aktualizovať tak, aby boli vždy pravdivé, presné, aktuálne a úplné.
 3. Táto zmluva je platná do stanovenia nových platobných a fakturačných podmienok registrácie na portáli. O termíne zverejnenia novej zmluvy vás budeme informovať na hlavnej stránke portálu.
 4. Zmluvu môže Poskytovateľ vypovedať len písomnou formou alebo vo forme emailu a zaslaním výpovede na adresu Prevádzkovateľa. Kontakt je uvedený na stránke Prevádzkovateľa. Výpovedná lehota je 20 dní.
 5. V prípade ukončenia zmluvy budú vaše údaje vyradené z databáze Prevádzkovateľa automaticky a dôjde k likvidácii všetkých údajov Poskytovateľa. Likvidácia údajov je nevratná a budú zmazané aj všetky Udalosti, ktoré boli vytvorené počas práce Poskytovateľa s rezervačným systémom RESYDO.

5      Poskytované balíčky služieb a ich aktivácia

5.1     Bezplatný balíček služieb

 1. Základný balíček služieb „Vitajte“ je dostupný pre každého Poskytovateľa po registrácii, pri vytvorení ambulancie.
 2. Za využívanie balíčku služieb „Vitajte“ nebude Prevádzkovateľ požadovať žiadne poplatky.
 3. Balíček služieb „Vitajte“ si môžete aktivovať len raz, pred zakúpením spoplatneného balíčka služieb. Po aktivácii spoplatneného balíčku služieb nie je možná aktivácia balíčka služieb „Vitajte“.
 4. Úplný zoznam poskytovaných služieb, ktoré získa Poskytovateľ po aktivácii balíčku služieb „Vitajte“, nájdete na stránke Cenník.

5.2     Platené balíčky služieb

 1. Platené balíčky služieb si môže objednať Poskytovateľ po registrácii pri vytvorení ambulancie
 2. Všetky platené služby majú presne stanovenú cenu
 3. Dostupné platené balíčky služieb sú uvedené na stránke Cenník.
 4. Ceny balíčkov sa môžu meniť alebo byť nahradené špeciálnymi akciami.
 5. Podmienky pre platené balíčky služieb sa riadia Kúpnou zmluvou, uzatvorenou pri kúpe plateného balíčku služieb.

6      Nadštandardné služby pre pacientov

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať podľa zákona pri poskytovaní nadštandardných služieb pacientom.
 2. Poskytovateľ môže prijať úhradu za nadštandardné služby len v prípade, ak nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na takéto výkony.
 3. V prípade objednania pacienta na termín, ide o súčasť zdravotného výkonu, to znamená, že Poskytovateľ od 1. 4. 2015 nesmie za takýto výkon požadovať od pacienta úhradu, pokiaľ ide o výkon plne hradený alebo čiastočné hradený z verejného zdravotného poistenia.
 4. Poskytovateľ musí mať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, umiestnený na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne.
 5. Pri poskytovaní nadštandardných služieb nesmie ísť o požadovanie úhrady, ale o dobrovoľnú úhradu za nadštandardné služby na základe dohody medzi lekárom a pacientom. Musí to byť ale vždy voľba pacienta, či si vyberie poskytované platené nadštandardné služby a Poskytovateľ nesmie podmieňovať ďalšie poskytnutie zdravotnej starostlivosti u neho.

7      Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Poskytovateľovi , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 2. V zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude Prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Poskytovateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s Poskytovateľom a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Poskytovateľ ako jedna zo zmluvných strán.
 3. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že poskytuje Prevádzkovateľovi svoje pravdivé osobné údaje Prevádzkovateľovi slobodne a dobrovoľne.
 4. Poskytovateľ dáva Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných pri rezervácii v rezervačnom formulári: názov poskytovateľa, titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, ulica, popisné číslo, PSČ, okres, mesto, krajina, fotografia Poskytovateľa pre účely plnenia záväzkov zo zmluvy a pre zabezpečenie poskytovania Služby Prevádzkovateľom (najmä. pre zasielanie dôležitých odkazov, SMS pripomienok, komunikáciu pre plnenie zmluvných záväzkov, pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom o ochrane osobných údajov). V prípade, ak by Poskytovateľ dobrovoľne poskytol niektoré osobné údaje, ktoré však nie sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania Služby Prevádzkovateľom, Poskytovateľ vyhlasuje, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Údaje sú dostupné na stránke Profil a Poskytovateľ si ich môže podľa potreby meniť, pričom berie na vedomie, že aj po tejto zmene musia byť v rozsahu špecifikovanom v prvej vete tohto bodu.
 5. Osobné údaje zadané pri registrácii budú použité pre objednanie platených služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, vystavenie faktúry, pre kontakt Prevádzkovateľa s Poskytovateľom, zasielanie dôležitých oznamov vyplývajúcich s poskytovaním služieb a marketingové aktivity prevádzkovateľa.
 6. Poskytovateľ súhlasí s tým, že osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, súhlasí aj s tým, aby Prevádzkovateľ osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, využíval, kombinoval a používal pre vyššie uvedené účely.
 7. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom
 8. Poskytovateľ je zodpovedný za udržiavanie kontroly nad prístupom k svojmu účtu, vrátane prihlasovacích údajov, hesla a je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vzniknú v spojení na alebo prostredníctvom vášho účtu. Ak dôjde k strate kontroly nad prístupovými údajmi alebo k strate pre Poskytovateľa v dôsledku činnosti spojenej s vašim účtom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu, ujmu alebo poškodenie.
 9. Spôsob nakladania s osobnými údajmi potrebnými pre zmluvný vzťah stanovil Prevádzkovateľ v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na nacas.sk a je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

8      Spracovanie osobných údajov pacientov

 1. Poskytovateľ bude počas práce s rezervačným systémom RESYDO pristupovať ako Sprostredkovateľ k osobným údajom Poskytovateľov, ktorí sú registrovaní na internetovej stránke nacas.sk ako pacient.
 2. Poskytovateľ začne spracovávať osobné údaje pacientov dňom uzavretia zmluvy o poskytnutí spoplatnených služieb na diaľku, neoddeliteľnou súčasťou ktorej, sú tieto všeobecné obchodné podmienky. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri spracovávaní osobných údajov pacientov dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov a postupovať tak, aby pacient neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tiež bude dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 3. Poskytovateľ bude spracovávať nasledovné osobné údaje pacientov: meno, priezvisko, email, telefónny kontakt. Poskytovateľ môže spracovávať osobné údaje pacientov sám ako sprostredkovateľ, alebo pomocou poverených subdodávateľov, ktorí sa zaviazali dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov; zodpovedá však za prípadnú škodu, resp. ujmu na právach pacientov tak, ako keby osobné údaje spracovával sám.
 4. Spracovanie osobných údajov pacientov je nevyhnutné pre poskytovanie služby pacientom.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje použiť osobné údaje pacientov len na vytvorenie a správu objednaného výkonu pacienta v rámci rezervačného systému RESYDO, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú pacientovi.
 6. Poskytovateľ nemá oprávnenie poskytovať osobné údaje pacientov tretím stranám alebo ich používať na iné účely.
 7. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje nespracovávať v rezervačnom systéme RESYDO akékoľvek údaje, týkajúce sa fyzického a psychického zdravotného stavu pacientov. To sa týka najmä názvu výkonu, poznámok v objednanom výkone, ktoré by umožnili zistiť presnú diagnózu alebo anamnézu pacienta a porušiť tak ochranu osobných údajov, ako je definované v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov, podľa § 13 ods. 1, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú pacientovi.
 8. Právo na spracovanie osobných údajov pacientov pomocou rezervačného systému RESYDO končí dňom ukončenia tejto zmluvy. V prípade ukončenia zmluvy je Poskytovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť likvidáciu osobných údajov pacientov ako to definuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

9      Práva a povinnosti pri používaní služieb

 1. Prevádzkovateľ bude poskytovať objednané služby Poskytovateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby softvérového vybavenia na serveroch.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. firmou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery prevádzkovateľa, výpadky internetového pripojenia na strane Poskytovateľa, výpadok stránok spôsobený firmou poskytujúcou webhosting a pod.) a výpadkami spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, a pod.).
 4. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nedodržanie dojednaného termínu medzi pacientom a Poskytovateľom.
 5. Poskytovateľ je povinný bezodkladne upraviť svoj profil v prípade zmeny emailovej adresy alebo osobných údajov. Emailová adresa Poskytovateľa je hlavným kontaktom na zasielanie upozornení, zmien a pod. od Prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za textový obsah vytvorený Poskytovateľom na internetových stránkach nacas.sk. Za obsah textu si v plnej miere zodpovedá Poskytovateľ sám. V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia platného v Slovenskej republike alebo Európskej únii nesie všetky právne zodpovednosti súvisiace s obsahom Poskytovateľ.
 7. Prevádzkovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Poskytovateľa, ktorý:
  1. Poskytne nepravdivé fakturačné údaje pri registrácii alebo v profile na internetových stránkach nacas.sk.
  2. Bude poskytovať osobné údaje pacientom tretím stranám alebo bude používať osobné údaje pacientov na iné ako povolené účely.
  3. Bude sa vydávať za inú osobu/subjekt alebo úmyselne skresľovať svoj vzťah s inou osobou/subjektom.
  4. Bude na internetových stránkach nacas.sk rozširovať materiály alebo názory, ktoré sú vulgárne, výhražné, ohováračské, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraviu škodlivé, pornografické alebo akokoľvek inak nezákonné alebo súvisí s obmedzovaním osobných slobôd ľudí i zvierat
  5. Bude používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku rezervačného systému, obchádzanie obmedzenia balíčkov, bezpečnosť či ďalších Poskytovateľov.
  6. Bude vykonávať činnosti smerujúce k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera Prevádzkovateľa, na ktorom je služba rezervačného systému prevádzkovaná, alebo realizovať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretej osobe či tretie osoby pre tento účel používať. Poskytovateľ tiež nesmie server Prevádzkovateľa, na ktorom je rezervačný systém realizovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavkami
  7. Bude používať postupy alebo materiály, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú, narúšajú alebo poškodzujú práva (vrátane práva na duševné vlastníctvo, utajenia a súkromie) prevádzkovateľa, rezervačného systému RESYDO a práva iných alebo zákony SR
  8. Bude konať výhražne, bude spôsobovať nepríjemnosti či strach Prevádzkovateľovi alebo ostatným Poskytovateľom
  9. Bude bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka práv zverejňovať či akokoľvek inak sprístupňovať diela či materiály, ku ktorým nemá vlastnícke práva
  10. Bude server Prevádzkovateľa, na ktorom je rezervačný systém realizovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavkami
 8. V takomto prípade Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Prevádzkovateľ má právo na náhradu škody Zákazníkom, ktorá mu bola spôsobená z vyššie uvedených dôvodov.

10  Duševné vlastníctvo

 1. Všetky autorské diela, materiály, ochranné známky a ďalšie súčasti stránok Prevádzkovateľa alebo súčasti dodávané spoločne s stránkami Prevádzkovateľa, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv, zostávajú za každých okolností vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
 2. Nemáte oprávnenie používať chránený obsah alebo materiály. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, komerčne používať materiály alebo obsah a nebudete pomáhať/umožňovať v hore uvedených činnostiach ani tretej strane.

11  Komunikácia

 1. Ak nie je dohodnuté inak, musí byť komunikácia a doručovanie medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom vedená písomne, elektronickou poštou, telefonicky, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).
 2. V prípade doručovania elektronickou poštou je Poskytovateľovi korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie v rezervačnom formulári a správa je doručená okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty.
 3. V prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je správa doručená okamihom prevzatia zásielky adresátom a/alebo tiež odopretím prevzatia zásielky, ak ju odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená zásielku za neho prevziať) prevziať.

12  Záverečné ustanovenia

 1. Používaním RESYDO súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Znenie tejto zmluvy môže Prevádzkovateľ meniť či doplňovať.
 3. Týmito úpravami alebo dodatkami nebudú dotknuté práva a povinnosti, resp. zmluvné vzťahy vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prevedenie nutných zmien obchodných podmienok, ak to bude situácia vyžadovať (napr. zmeny právneho alebo technického charakteru), a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Najaktuálnejšia verzia obchodných podmienok bude k dispozícii na webovej stránke nacas.sk
 6. Strany sa dohodli, že v prípade, že právne vzťahy medzi stranami obsahujú medzinárodný prvok, potom sa tento vzťah riadi slovenským právom.
 7. Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť 13.7.2018.

 

Naša spoločnosť Vám praje veľa úspechov s novým rezervačným systémom RESYDO