Všetky články

Všeobecné obchodné podmienky Pacienta
Dátum: 15.07.2018

Všeobecné obchodné podmienky pacienta

1      Zmluvné strany

 1. Prevádzkovateľ: Viliam Bedeč - 4TIM, Ondavská 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 085 117, email: info@nacas.sk, telefón: 421 948 040 528, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 1.4.2008, číslo živnostenského registra: 110-176815
 2. Pacient: Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby poskytované Prevádzkovateľom, nadobudnuté registráciou na stránke nacas.sk ako Pacient.

2      Definícia pojmov

 1. Pre účely týchto zmluvných podmienok a obchodného vzťahu uzavretého podľa tejto zmluvy sa rozumie:
  1. Internetová stránka nacas.sk - je registrovaná doména druhej úrovne nacas.sk
  2. RESYDO - internetový rezervačný systém spustený na internetovej stránke nacas.sk
  3. Prevádzkovateľ služby - vlastník domény nacas.sk a rezervačného systému RESYDO umiestneného na stránke www.nacas.sk a jeho obsahu.
  4. Profil - stránka dostupná po prihlásení užívateľa v internetovej stránke nacas.sk, ktorá obsahuje osobné údaje užívateľa
  5. Pacient - je užívateľ registrovaný na stránke nacas.sk ako Pacient, ktorý využíva rezervačný systém RESYDO
  6. Udalosti – údaje Pacienta, ktoré vznikli používaním rezervačného systému RESYDO ako objednávanie výkonov, registrácia v ambulancii Poskytovateľa a podobne.
  7. Poskytovateľ – užívateľ registrovaný na internetovej stránke nacas.sk ako Poskytovateľ, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ pri spracovaní poskytnutých osobných a doplňujúcich údajov Pacienta.
  8. Ambulancia – Poskytovateľ môže vlastniť jednu alebo viac ambulancii poskytujúcich zdravotnícke služby
  9. Personál – osoby, ktoré sú zodpovedné za funkčnosť Ambulancie
  10. Služba – Prevádzkovateľ poskytne Pacientovi možnosť rezervovať sa na termín u Poskytovateľov registrovaných na stránkach nacas.sk a využívať ďalšie služby dostupné po prihlásení sa na stránke www.nacas.sk pomocou zriadeného účtu.

3      Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom rezervačného systému RESYDO, ktorý poskytuje služby Pacientom.
 2. Predmetom zmluvy sú podmienky, ktoré sa týkajú registrácie a využívaniu služieb poskytovaných rezervačným systémom RESYDO.
 3. Tieto zmluvné podmienky platia medzi prevádzkovateľom a Pacientom. Žiadna iná osoba nemá nárok z tejto dohody ťažiť.
 4. Ak akýkoľvek súd dospeje k rozhodnutiu, že niektoré z ustanovení obsiahnuté v týchto podmienkach je neplatné, tak prevádzkovateľ toto ustanovenie vyberie. Ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok však zostanú aj naďalej v platnosti. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

4      Zmluva a zrušenie zmluvy

 1. Zmluva nadobúda platnosť registráciou na internetovej stránke nacas.sk Prevádzkovateľa.
 2. Pri registrácii a používaní služieb s tým spojených, je Pacient povinný poskytnúť informácie, ktoré sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné, a bude ich udržiavať a rýchlo aktualizovať tak, aby boli vždy pravdivé, presné, aktuálne a úplné.
 3. Táto zmluva je platná do stanovenia nových platobných a fakturačných podmienok registrácie na portáli. O termíne zverejnenia novej obchodnej zmluvy vás budeme informovať na hlavnej stránke nacas.sk.
 4. Zmluvu môže Pacient vypovedať kedykoľvek, písomnou formou alebo vo forme emailu a zaslaním výpovede na adresu Prevádzkovateľa. Kontakt je uvedený na stránke Prevádzkovateľa. Výpovedná lehota je 15 dní.
 5. V prípade ukončenia zmluvy budú vaše údaje vyradené z databáze Prevádzkovateľa automaticky a dôjde k likvidácii všetkých údajov Pacienta. Likvidácia údajov je nevratná a budú zmazané aj všetky Udalosti, ktoré boli vytvorené počas práce Pacienta s rezervačným systémom RESYDO.

5      Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov Pacienta, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ postupuje tak, aby Pacient neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 3. Osobné údaje budú spracovávané prostredníctvom riadne poučených oprávnených osôb a na základe písomného poverenia aj prostredníctvom sprostredkovateľov, po dobu platnosti poskytovania Služby.
 4. Pacient poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.
 5. Pacient dáva Prevádzkovateľovi svoj dobrovoľný súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných pri rezervácii v rezervačnom formulári: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pre účely plnenia záväzkov zo zmluvy a pre zabezpečenie poskytovania Služby Prevádzkovateľom (najmä. pre zasielanie dôležitých odkazov, SMS pripomienok, komunikáciu pre plnenie zmluvných záväzkov). Údaje sú dostupné na stránke Profil a Pacient si ich môže podľa potreby meniť.
 6. Prevádzkovateľ poskytne nasledujúce osobné údaje Poskytovateľom pre zabezpečenie Služby: meno, priezvisko, email. Bez týchto údajov nie je možné zabezpečiť Službu Pacientovi. Pacient môže dobrovoľne poskytnúť aj telefónne číslo a fotografiu.
 7. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom
 8. Pacient je zodpovedný za udržiavanie kontroly nad prístupom k svojmu účtu, vrátane prihlasovacích údajov, hesla a je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vzniknú v spojení na alebo prostredníctvom vášho účtu. Ak dôjde k strate kontroly nad prístupovými údajmi alebo k strate pre Pacienta v dôsledku činnosti spojenej s vašim účtom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu, ujmu alebo poškodenie.
 9. Pacient má právo žiadať o vyradenie osobných údajov z rezervačného systému RESYDO, ukončenie spracovania jeho osobných údajov a likvidáciu osobných údajov Pacienta ako to definuje zákon o ochrane osobných údajov. V tomto prípade však dôjde k ukončeniu poskytovanej Služby.
 10. Spôsob nakladania s osobnými údajmi potrebnými pre zmluvný vzťah stanovil Prevádzkovateľ v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je dostupný na nacas.sk a je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

6      Objednávanie výkonov a rezervácia na termín

 1. Pacient si objednáva výkon v konkrétnej ambulancii, nie u konkrétneho doktora.
 2. Pacient si vyberá výkon zo zoznamu výkonov, poskytovaných danou ambulanciou.
 3. Výkony, ktoré môže objednať Pacientovi len personál ambulancie, si Pacient môže objednať len osobne, telefonicky, emailom alebo písomne.
 4. Rezervačný systém poskytne všetky dostupné termíny v ordinačných hodinách ambulancie, z ktorých si môže Pacient vybrať. Iné termíny nie sú dostupné.
 5. Pacient si môže objednať výkon aj bez termínu. V tomto prípade má právo vybrať si termín neskôr.
 6. Pacient môže meniť termín alebo zmazať objednaný výkon aj s termínom, pokiaľ má na to oprávnenie. V prípade ak Pacient nemá právo meniť termín alebo zmazať objednaný výkon, zmena termínu a zmazanie objednávky je možné len telefonicky, emailom alebo písomne v ambulancii, v ktorej bol daný výkon objednaný.
 7. Po uzamknutí termínu, Pacient nemôže meniť termín objednávky alebo zmazať objednávku s termínom. Zmena termínu alebo zmazanie objednávky s termínom je možné len osobne, telefonicky, emailom alebo písomne v danej ambulancii.
 8. Pacient sa musí dostaviť na termín 5 minúť pred objednaným výkonom. V prípade ak sa Pacient nedostaví na objednaný termín včas, musí sa riadiť pokynmi personálu danej ambulancie.
 9. Aj pri maximálnom úsilí personálu v ambulancii, môže prísť k nedodržaniu termínu zo strany ambulancie, ako dôsledok vyšetrenia akútnych stavov, či v dôsledku dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho Pacienta. V takýchto prípadoch sa treba riadiť pokynmi personálu ambulancie.
 10. V prípade ak Pacient poruší zmluvné podmienky ambulancie, personál Ambulancie je oprávnený ukončiť poskytovanie Služby v tejto Ambulancii.

7      Práva a povinnosti pri používaní služieb

 1. Prevádzkovateľ bude poskytovať objednané služby Pacientovi po dobu platnosti tejto zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasnú odstávku služieb v prípade renovácie a údržby softvérového vybavenia na serveroch.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. firmou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery prevádzkovateľa, výpadky internetového pripojenia na strane Pacienta, výpadok stránok spôsobený firmou poskytujúcou webhosting a pod.) a výpadkami spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, a pod.).
 4. Pacient je povinný bezodkladne upraviť svoj profil v prípade zmeny emailovej adresy alebo osobných údajov. Emailová adresa Pacienta je hlavným kontaktom na zasielanie upozornení, zmien a pod. od Prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za textový obsah vytvorený Pacientom na internetových stránkach nacas.sk. Za obsah textu si v plnej miere zodpovedá Pacient sám. V prípade porušenia akéhokoľvek zákona alebo nariadenia platného v Slovenskej republike alebo Európskej únii nesie všetky právne zodpovednosti súvisiace s obsahom Pacient.
 6. Prevádzkovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služby pre Pacienta, ktorý:
  1. Poskytne nepravdivé fakturačné údaje pri registrácii alebo v profile na internetových stránkach nacas.sk.
  2. Bude sa vydávať za inú osobu/subjekt alebo úmyselne skresľovať svoj vzťah s inou osobou/subjektom.
  3. Bude na internetových stránkach nacas.sk rozširovať materiály alebo názory, ktoré sú vulgárne, výhražné, ohováračské, rasistické, hrubé, sexistické, urážlivé, neetické, zdraviu škodlivé, pornografické alebo akokoľvek inak nezákonné alebo súvisí s obmedzovaním osobných slobôd ľudí i zvierat
  4. Bude používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku rezervačného systému, obchádzanie obmedzenia balíčkov, bezpečnosť či ďalších Pacientov.
  5. Bude vykonávať činnosti smerujúce k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera Prevádzkovateľa, na ktorom je služba rezervačného systému prevádzkovaná, alebo realizovať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretej osobe či tretie osoby pre tento účel používať. Pacient tiež nesmie server Prevádzkovateľa, na ktorom je rezervačný systém realizovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavkami
  6. Bude používať postupy alebo materiály, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú, narúšajú alebo poškodzujú práva (vrátane práva na duševné vlastníctvo, utajenia a súkromie) prevádzkovateľa, rezervačného systému RESYDO a práva iných alebo zákony SR
  7. Bude konať výhražne, bude spôsobovať nepríjemnosti či strach Prevádzkovateľovi alebo ostatným užívateľom
  8. Bude bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka práv zverejňovať či akokoľvek inak sprístupňovať diela či materiály, ku ktorým nemá vlastnícke práva
  9. Bude server Prevádzkovateľa, na ktorom je rezervačný systém realizovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavkami

8      Duševné vlastníctvo

 1. Všetky autorské diela, materiály, ochranné známky a ďalšie súčasti stránok Prevádzkovateľa alebo súčasti dodávané spoločne s stránkami Prevádzkovateľa, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv, zostávajú za každých okolností vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
 2. Nemáte oprávnenie používať chránený obsah alebo materiály. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, komerčne používať materiály alebo obsah a nebudete pomáhať/umožňovať v hore uvedených činnostiach ani tretej strane.

9      Komunikácia

 1. Ak nie je dohodnuté inak, musí byť komunikácia a doručovanie medzi Pacientom a Prevádzkovateľom vedená písomne, elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).
 2. V prípade doručovania elektronickou poštou je Pacientovi korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty, ktorú uvedie v rezervačnom formulári a správa je doručená okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty.
 3. V prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb je správa doručená okamihom prevzatia zásielky adresátom a/alebo tiež odopretím prevzatia zásielky, ak ju odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená zásielku za neho prevziať) prevziať.

10  Záverečné ustanovenia

 1. Používaním RESYDO súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.
 2. Znenie tejto zmluvy môže Prevádzkovateľ meniť či doplňovať.
 3. Týmito úpravami alebo dodatkami nebudú dotknuté práva a povinnosti, resp. zmluvné vzťahy vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prevedenie nutných zmien obchodných podmienok, ak to bude situácia vyžadovať (napr. zmeny právneho alebo technického charakteru), a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Najaktuálnejšia verzia obchodných podmienok bude k dispozícii na webovej stránke nacas.sk.
 6. Strany sa dohodli, že v prípade, že právne vzťahy medzi stranami obsahujú medzinárodný prvok, potom sa tento vzťah riadi slovenským právom.
 7. Tieto všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť 13.7.2018.

Naša spoločnosť Vám praje veľa úspechov s novým rezervačným systémom RESYDO